Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

Sorularla Konkordato (Adi Konkordato)

05.11.2022

Sorularla_Konkordato_(Adi_Konkordato) 

Güncel yargı kararları, öğretideki görüşler ve uygulama örneklerinden oluşan "Sorularla Konkordato (Adi Konkordato)" kitabımız yayımda!

---

İÇİNDEKİLER:

1- Kimler konkordato talebinde bulunabilir?

2- Konkordato taleplerinde görevli ve yetkili mahkeme hangisidir?

3- Konkordato talebinde mahkemeye sunulması gereken zorunlu belgeler nelerdir?

4- Konkordato talep edilirken ne kadar gider avansı yatılır ve bu avans ne zaman iade edilir?

5- Geçici mühlet nedir ve hangi sonuçları doğurur?

6- Geçici mühlet kararı nerelere bildirir ve bu mühlete karşı hangi yola başvurulabilir? 

7- Konkordato mühleti içinde borçluya karşı icra takibi yapılabilir mi?

8- Konkordato mühleti içinde borçluya karşı, işçilik alacaklarına ilişkin icra takibi yapılabilir mi?

9- Ücret Garanti Fonu’nun konkordatodaki önemi nedir?

10- Konkordato mühleti öncesinde veya mühlet içinde doğmuş kira alacaklarına ilişkin icra takibi yapılabilir mi? Borçlunun mühlet içinde taşınmazdan tahliyesi  istenebilir mi?

11- Konkordato mühleti içinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a ilişkin kamu alacakları için icra takibi yapılabilir mi?

12- Konkordato mühleti içinde borçluya karşı rehinli alacaklara ilişkin icra takibi yapılabilir mi?

13- Konkordato mühleti verilmesinin borçlunun tarafı olduğu davalara etkisi nedir?

14- Konkordato mühletinden önce uygulanan haciz ve muhafaza işlemlerine konkordato mühletinin etkisi nedir?

15- Konkordato mühleti içinde borçluya karşı ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı verilebilir mi?

16- Konkordato mühleti içinde borçluya haciz ihbarnamesi ve haciz müzekkeresi gönderilebilir mi, mühlet öncesinde gönderilen haciz ihbarnamesi ve haciz müzekkeresi için ödeme yapılabilir mi?

17- Konkordato mühleti içinde teminat mektupları nakde çevrilebilir mi? 

18- Konkordato mühleti içinde borçlunun yapamayacağı işlemler nelerdir? 

19- Konkordato mühleti alan borçlu kamu ihalelerine katılabilir mi? 

20- Konkordato mühleti alan borçluya kefil olanlara ve rehin veren üçüncü kişilere karşı icra takibi yapılabilir mi?

21- Konkordato mühleti içinde zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işler mi?

22- Konkordato mühleti verildikten sonra borçlu adına karşılıksız çek keşide etmekten dolayı ceza verilebilir mi?

23- Kesin mühlet nedir ve hangi sonuçları doğurur?

24- Konkordato komiseri kimdir ve kimler konkordato komiseri olarak atanabilir? 

25- Konkordato komiserinin işlemlerine karşı hangi yola başvurulabilir? 

26- Konkordato komiserinin görevleri ve yükümlülükleri nelerdir? 

27- Konkordato komiserinin hukuk, cezai ve disiplin sorumluluğu var mıdır?

28- Konkordato komiserinin alacak bildirim ilanından sonra bildirilen alacaklar hakkında ne yapması gerekir? Konkordato komiserinin bu alacakların varlığı hakkında karar verme yetkisi var mıdır? 

29- Alacaklılar kurulu ne zaman ve hangi hallerde oluşturulur? 

30- Alacaklılar kurulu kimlerden oluşur, bu kurulun görevleri ve yetkileri nedir? 

31- Alacaklıların alacaklarını alacak bildirim ilanı süresi içinde bildirmemelerinin yahut geç bildirmelerinin sonuçları nedir?

32- Konkordato projesinin tasdiki için gerekli karar nisabı nedir?

33- Toplantıda kimler oy kullanamaz? 

34- Konkordatonun tasdik şartları nelerdir? 

35- Konkordato tasdik yargılamasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 

36- Konkordatonun tasdik kararına karşı kimler ne kadar sürede kanun yoluna başvurabilir?

37- Çekişmeli alacak nedir ve bu alacaklar için hangi yola başvurulabilir?

38- Asliye ticaret mahkemesi konkordato sürecinde hangi hallerde iflasa karar verir?

39- Konkordato sürecinde asliye ticaret mahkemesinin hangi kararlarına karşı kanun yoluna başvurulamaz?

40- Konkordatonun feshine hangi hallerde karar verilebilir?
      Konkordatonun feshinin sonuçları nedir?
      a) Konkordatonun kısmen feshi
      b) Konkordatonun tamamen feshi

41- Konkordato projesinin tasdiki kararından sonra asliye ticaret mahkemesi tarafından verilen tedbirlerin durumu ne olacaktır?

42- Yabancı para alacaklarının konkordatodaki durumu nedir?

43- Konusu para alacağı dışındaki alacakların konkordatodaki durumu nedir? 

44- Konkordatonun tasdiki sonrası rehinli alacaklıların durumu ne olacaktır?

45- Konkordatoda takas mümkün müdür?

46- Konkordato mühleti içinde finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklı alacaklar için icra takibi yapabilir mi?

47- Konkordatoda üçüncü kişinin verdiği rehin alacağının niteliği ve takipteki önemi nedir? Rehine karşı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yapılabilir mi?

48- Konkordato talebini inceleyen mahkemenin iflas kararı vermesi üzerine yapılacak işlemler nelerdir? 

49- Mühlet içinde komiser izniyle doğan borçların önemi nedir?

50- Konkordato talebinin kabulü ile reddi ve borçlu hakkında verilen iflas kararına karşı kimler hangi sürede kanun yoluna başvurabilir?
      a. Konkordato talebinin kabulü (tasdik) kararı açısından
      b. Konkordato talebinin reddi ve borçlunun iflasına karar verilmesi açısından

51- Konkordato talebinden feragat mümkün müdür?

52- Kayyım ne zaman atanır, kimlerden seçilir, ücretini kim takdir eder, sorumluluğu var mıdır?

53- Konkordatoda iptal davası (İİK m. 277 vd.) açılabilir mi?

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam