Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

Konkordato Başvuru Masrafları

09.09.2023

KONKORDATO TALEP EDİLİRKEN NE KADAR GİDER AVANSI YATIRILIR VE BU AVANS NE ZAMAN İADE EDİLİR?

Konkordato talebinde bulunan kişi yargılamanın sürdürülebilmesi için bazı gerekli gider avanslarını asliye ticaret mahkemesi veznesine yatırmak zorundadır. Mahkeme konkordato başvurusuyla ilgili olarak gerekli olan evrakların ve dava dilekçesinin sunulmasından sonra bir tensip tutar. Bu tensip tutanağıyla birlikte talepte bulunana konkordato gider avansının mahkemeye yatırması için kesin süre verilir.

Mahkemenin Konkordato Gider Avansını neye göre belirleyeceği Konkordato Gider Avansı Tarifesine göre belirlenir. Bu tarife Adalet Bakanlığı’nca hazırlanır ve Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olmaya başlar. Bu yazımızda, yayımlandığı tarihte geçerli olan 11 Ağustos 2023 tarihli tarife esas alınacak olup güncel tarife için T.C. Resmi Gazetesi’nin ziyaret edilmesinde yarar vardır.

Konkordato talebinde bulunanlar, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur.

Konkordato talebinde bulunanın Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak tarifede belirtilen konkordato gider avansını yatırmaya mecbur olduğuna ilişkin bir hüküm konulmakta ve böylece sürecin gecikmesinin önüne geçilmek istenmektedir.

Bu gider avansının hukuki statüsü ve sonuçları hukuk muhakemeleri kanununun 114 ve 115’inci maddelerine atıf yapılarak düzenlenmektedir. Şu halde, konkordato talebinde bulunanın, gider avansı konusunda gerekli hassasiyeti göstermemesinin yaptırımı gayet ağırdır. Nitekim konkordato gider avansının verilen süre içerisinde yatırılmaması durumunda talebin  mezkur maddeler gereği usulden reddedileceği mahkemece tutulan Tensip Tutanağında da açıkça belirtilir.

GİDER AVANSI NELERİ KAPSAR?

Konkordato gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan ücreti, iflas gideri ile dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay'a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar. (Tarife m.3)

NE KADAR GİDER AVANSI YATIRILMALIDIR?

11 Ağustos 2023 tarihli konkordato gider avansı tarifesinin dördüncü maddesine göre talep eden;

a) Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri,

b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 1.000,00 Türk Lirası,

c) Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmî ilan portalında yapılacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı,

ç) İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için elli adet iadeli taahhütlü posta ücreti,

d) Bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı,

e) Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.300,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan, geçici mühlet süresini kapsayacak şekilde, beş aylık ücret tutarı,

f) Diğer iş ve işlemler için 700,00 Türk Lirası,

g) İflasa tabi olanlar yönünden 25.000,00 Türk Lirası iflas gideri,

toplamını avans olarak öder (Tarife m.4/1).

İflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda sayılan gider avansı miktarından indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilir (Tarife m.4/2).

Görüldüğü üzere tarifede konkordato talep edenin yatırması gerekli gider avansı kalemleri açıkça düzenlenmiştir. Fakat tarifenin (e) bendine göre komiserler için yatırılması gereken aylık ücrete kesin mühlet süresi dahil edilmemiştir. Buna rağmen uygulamada mahkemelerin gider avansına kesin mühleti kapsayacak şekilde komiser ücretlerini de dahil ettiği görülmektedir.

Bu hususa ilişkin olarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2023/102 E., 2023/158 K. numaralı kararıyla komiser ücretlerinin geçici mühlet süresini kapsayacak şekilde beş aylık ücret tutarından ibaret olmasına, kesin mühlet süresinin tamamı için komiser ücretlerinin yatırılmasının zorunlu olmadığına dolayısıyla kesin süre içerisinde yatırılmadığı gerekçesiyle davayı usulen reddeden ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar vermiştir.

 T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAM 23. HUKUK DAİRESİ

Esas-Karar No: 2023/102 - 2023/158

 

Buna göre İlk derece Mahkemesince, kesin mühlet için komiserler kurulu için aylık ücret belirlenmesi

ile yetinilmesi gerekirken; konkordato talep edence yatırılması zorunlu gider avansı kalemlerinden komiser ücretinin, geçici mühlet süresini kapsayacak şekilde beş aylık ücret tutarından ibaret olmasına ve konkordato talep edenin kesin mühlet süresinin tamamı için komiser ücretlerinin tamamını yatırma zorunluluğu bulunmamasına karşın, komiserler kurulu için belirlenen ücretin kesin mühlet süresini kapsayacak şekilde bir yıllık tutarını yatırmak üzere konkordato talep edene kesin süre verilmesi ve yatırılmadığından bahisle yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

 

Dairemizin 27.10.2022 tarih ve 2022/1712 E., 2022/1644 K. sayılı kararıyla konkordato talep eden şirket yönünden verilen bir yıllık kesin mühletin henüz dolmamış olduğu görülerek, konkordato isteyen vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, İİK'nın 293/2. maddesi uyarınca Dairemizin önceki kararı doğrultusunda tahkikat yapılmak üzere İlk derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, konkordato isteyen şirkete kesin mühlet verilmesine, komiserin görevlendirilmesi de dahil olmak üzere müteakip işlemlerin yürütülmesi için dosyanın İlk derece Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekmiştir.

 

GİDER AVANSININ KULLANILMAYAN KISMI NE ZAMAN İADE EDİLİR?

Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra talep edene iade edilir. Talep eden tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı ajanstan karşılanmak suretiyle posta ve telgraf teşkilatı Anonim Şirketi vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir. (Tarife m.5)

GİDER AVANSININ EKSİK YATIRILDIĞI DURUMDA NE YAPILIR?

Tarifeye göre yatırılmış gider avansının yeterli olmadığı yargılama sırasında anlaşılır ise eksik kalan kısmı 12.01. 2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 120’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ikmal ettirilir (Tarife m.6). Yani gider avansı yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı takdirde, asliye ticaret mahkemesi konkordato talebini doğrudan reddetmez. Çünkü dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için mahkeme kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemiş ise, talebi dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder (bkz. ve karş. HMK . 115/2). Bir dava şartı olan gider avansının da sonradan yatırılması mümkün olduğundan, konkordato talebi doğrudan reddedilmez. Konkordato talep edene asliye ticaret mahkemesince, bu eksikliğin tamamlanması için iki haftalık kesin süre verilir. Talep eden bu kesin süre içinde de gider avansını yatırmazsa, mahkeme konkordato talebini usulden reddeder. Konkordato talebinin ret kararından sonra söz konusu eksiklik tamamlanıp yeniden konkordato talep edilebilmesi pekala mümkündür.

GİDER AVANSINDAN BAŞKA YATIRILMASI GEREKEN HARÇ VAR MIDIR?

Konkordato talebinde bulunan, gider avansından başka harçlar kanunu uyarınca başvuru harcı da yatırılmalıdır.

Konkordatoya ilişkin hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme kendiliğinden, yatırılan avansın kullanılmayan kısmının iadesine karar verir. Bu kararın tebliğ gideri iade edilecek avanstan karşılanır.

Aşağıda konkordato yargılamasında kullanılmak üzere hükmedilen gider avansı miktarlarına ilişkin 19.09.2022 tarihli Tensip Tutanağı örnek olarak gösterilmiştir.

 T.C.

Ankara Batı

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO              :

BAŞKAN              :

ÜYE                       :

ÜYE                       :

KATİP                    :

DAVACILAR        :

DAVALI : HASIMSIZ

DAVA                    : Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h))

DAVA TARİHİ      : 19/09/2022

Mahkememize tevzi edilen dava (talep) dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Davanın HMK 316-322 maddeleri uyarınca BASİT YARGILAMA usulü hükümlerine göre KONKORDATO TALEBİ olarak yürütülmesine,

2-Talep dilekçesinin HMK'nun 119/b-c-ç-ğ-h bentlerinde düzenlenen zorunlu unsurları içerdiğinin  tespitine,

3-Talep eden şirketin ticaret sicil özeti bilgilerinin Ticaret Sicil Gazetesi resmi internet sitesinden alınarak, dosya içerisinde konulmasına,

4-Konkordato talebine ilişkin dava açılırken GAT'a göre 340,00TL gider avansının karşılandığı anlaşılmakla, talebin niteliği gereği Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan bedeli asgari tutarı olarak 550,00TL, Basın İlan Kurumu Resmi portalında yayınlanacak yedi adet ilan bedeli asgari tutarı olarak 6.000,00TL, ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti olarak 50x20,50=1.025,00TL, bilirkişi ücret tarifesinde öngörülen ücretin üç katı olarak 1.500x3=4.500,00TL, konkordato komiseri olarak görevlendirme ihtimali bulunan kişi için asgari 1.000,00x5=5.000,00TL, diğer iş ve işlemler için 300,00TL, dava dilekçesi ekinde isimleri yazılı olan 110 adet alacaklı sayısının üç katı tutarındaki tebliğ gideri olarak 110x3x42,00=13.860,00TL, talep eden şirketin iflasa tabi olan sermaye şirketlerinden olduğuda görülmekle iflas gideri olarak her bir şirket için 45.000,00'er TL olmak üzere toplam: 121.235,00TL konkordato gider avansının İİK'un 285/4 maddesi ve HMK'un 114, 115/2 maddeleri uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 1 haftalık kesin süre içerisinde talep edence karşılanmasına, aksi halde talebin usulden red edileceğinin ihtarına, (işbu tensip zaptının tebliği ile ihtarın yapılmış sayılmasına)

5-Konkordato gider avansı yatırıldığında, geçici mühlet talebinin değerlendirilmesine, bu aşamada geçici mühlet verilmesi ve geçici konkordato komiseri atanmasına yer olmadığına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 19/09/2022

 

Diğer Haberler
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam